6月13日 採れたて!

CIMG2896CIMG2898CIMG2897CIMG2899CIMG2900CIMG2901CIMG2902CIMG2903CIMG2904CIMG2905CIMG2907CIMG2910CIMG2909CIMG2908CIMG2911CIMG2912CIMG2913CIMG2914CIMG2916CIMG2915CIMG2920CIMG2918